MİRASIN REDDİ

Mirasın reddi kurumu, mirasbırakanın ölümü üzerine kendisine miras kalan kişilerin, borç ve alacaklardan oluşan mirası aktif ve pasifleriyle reddetmesi şeklinde ifade edilebilir.

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Kural olarak mirasın reddinin sonuç doğurması için ret iradesi gerekliyken;  mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise bu iradeye gerek kalmaksızın kendiliğinden reddedilmiş sayılır.

Mirasın reddi üç ay içinde yapılmalıdır. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Kanuna göre yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Dolayısıyla bu süre hak düşürücü nitelikte olup; hâkim tarafından re’sen dikkate alınacaktır.

Hukukumuzda mirasın reddi kurumu önemli usûli işlemlere bağlanmış, hak düşürücü süreler detaylıca düzenlenmiştir. Bu nedenle başvurunun bu hususlar gözetilerek usulüne uygun olarak süresinde yapılması hak kaybı doğmasını engelleyecektir. Bu nedenle haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL