Miras Hukuku

“Haklarınızın korunması amacıyla konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Av. Senem YILMAZEL”

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ MİRASÇILARA GEÇER Mİ?
TMK m. 25 gereğince manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Maddeye göre manevi tazminat talebinin mirasçılara geçmesi için öncelikle miras bırakan tarafından ileri sürülmesi gereklidir. Eğer miras bırakan manevi tazminat davası açtıktan sonra vefat etmişse mirasçılar bu davayı devam ettirebilirler.

SAĞ KALAN EŞİN MAL REJİMİ KAPSAMINDA HAKLARI NELERDİR?
Miras bırakan ile sağ kalan eş arasındaki tasfiye miras taksiminden önce yapılacaktır. Buna göre öncelikle mal rejimi kuralları gereğince sağ kalan eş payını alacak, kalan mal üzerinde de miras hukuku kapsamında payını alacaktır.

MİRASÇILIĞI SONA ERDİREN HALLER NELERDİR?
Yoksunluk: Mirasçının belirli hukuka aykırı kasıtlı davranışları nedeniyle kanun gereği, kendiliğinden miras hakkının kaybıdır. Ret: Mirasçının tek taraflı işlemiyle miras hakkının kaybıdır. Mirastan feragat: Miras bırakan ile yasal mirasçının kurduğu sözleşme mirasçılık sona erebilir. Mirasçılıktan çıkarma: Saklı paylı mirasçının belirli davranışlarda bulunması üzerine miras bırakanın tek taraflı tasarrufu ile mirasçılık sona erdirilebilir.

SAKLI PAYLI MİRASÇI MİRASÇILIKTAN ÇIKARILABİLİR Mİ?
TMK m. 510’a göre iki durumda saklı paylı mirasçı mirasçılıktan çıkarılabilir. 1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, 2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARILAN KİŞİNİN MİRAS PAYI NE OLUR?
Mirasçılıktan çıkarılan kişinin payı, o kişi miras bırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa alt soyuna, yoksa miras bırakanın mirasçılarına kalır. Miras bırakanın tasarruf haklı saklıdır.

MİRASÇI, MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLU MUDUR?
Miras, aktif ve pasifleriyle yani mal varlığı ve borçlarıyla tamamen geçer. Dolayısıyla mirasçılar haklara sahip olduğu gibi, borçlardan da sorumludur. Şahsi sorumluluk esası gereği olarak da mirasçılar miras bırakanın borçlarından sadece tereke malları ile değil; kendi şahsi malvarlıkları ile de sorumludurlar. Ancak mirasçı mirası reddederse borçlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

REDDİ MİRAS NEDİR?
Mirasın reddi, başka bir deyişle reddi miras; kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır. Mirasın reddi süresi 3 aydır.

MİRASIN REDDİ ŞEKLİ NASILDIR?
TMK’ye göre mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

MİRASI REDDEDEN MİRASÇI SGK ÖDEMELERİNİ ALABİLİR Mİ?
SGK tarafından yapılan ödeme doğrudan mirasçılara yapıldığından terekeye yani mirasa dâhil değildir. Dolayısıyla mirası reddeden mirasçı SGK’dan ödemeleri alabilir.

MİRASÇI MİRASI REDDETMEDEN ÖNCE ÖLÜRSE NE OLUR?
Bu durumda mirası ret hakkı mirasçının mirasçılarına geçecektir. İkinci mirasçı ilk mirasçının süresi içinde mirası reddetmelidir. İkinci mirasçı yalnızca ilk mirası reddedebileceği gibi ikisini de reddedebilir.

RESMİ NİKÂHSIZ EŞ ve EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK MİRASTAN PAY ALABİLİR Mİ?
Nikâhsız eş miras hukuku kapsamında mirasçılar arasında değildir. Bu nedenle nikâhsız eşin mirasçı olabilmesi için ya vasiyetname olması ya da ölüme bağlı bir tasarruf olması gerekir. Nikâhsız eşin miras hakkı sözleşme ile mümkün olduğundan nikâhsız eşin saklı miras payı bulunmamaktadır. Çocukların mirasçılığı evliliğe bağlı değildir. Evlilik içi ve dışı doğan çocuklar aynı oranda mirasçı olurlar.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ÖLEN EŞE MİRASÇI OLUNUR MU?
Boşanma davası devam ederken eş ölmüşse, mirasçılar davaya devam ederek sağ kalan eşin kusurunu ispatlarsa eş miras hakkını kaybedecektir. Evlilik ölümle son bulduğundan, davada boşanma değil, eşin kusurlu olup olmadığı karar bağlanacaktır.

VASİYETNAME VEKİL ARACILIĞIYLA YAPILABİLİR Mİ?
Vasiyet yapma iradesi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için kişi bunu bizzat yapmalıdır. Dolayısıyla vasiyetname kanunu temsilci veya vekil aracılığıyla yapılamaz.

KİMLER SAKLI PAYLI MİRASÇIDIR?
Kanunumuza göre, saklı paylı mirasçılar birinci zümrede miras bırakanın altsoyu ( birinci zümrenin tamamı) yani çocuklar, torunlar, torun çocuklarıdır. İkinci zümrede ölenin ana ve babası saklı pay sahibidirler. Buna karşılık, kardeşlerin, kardeş çocuklarının saklı payları yoktur. Üçüncü zümrede saklı paylı mirasçı yoktur. Kanunumuz bunların dışında sağ kalan eşe de saklı pay tanımıştır.