Ticaret Hukuku

“Haklarınızın korunması amacıyla konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Av. Senem YILMAZEL”

SÖZLEŞME KURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Sözleşme yetkililer arasında karşılıklı olarak imzalanmalı veya elektronik imza ile imzalanıp sanal ortamda gönderilmeli veya şirket kaşesi üzerine yetkili temsilci tarafından imzalanıp posta yoluyla gönderilmelidir. Karşı taraftan da e-imzalı veya kaşeli-imzalı bir suret mutlaka istenmelidir. İmzalayanın şirket yetkili temsilcisi olduğuna mutlaka dikkat edilmeli, imza sirküleri istenmelidir. Sözleşme mümkünse karşı taraf yetkilisine sizin yanınızda imzalatılmalı, mümkün değilse bir çalışanınız, karşı tarafa sözleşmeyi götürmeli ve çalışanınızın yanında imzalanmalıdır. Bu bilgiler genel bilgilerdir. Sözleşme imzalanmadan önce, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili hukuk büromuzla iletişime geçmenizi öneririz.

SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE NELER YER ALMALIDIR?
Aşağıdaki hususlar mutlaka sözleşme içeriğinde kararlaştırılmalıdır:

-Teslim tarihi

-Teslim yeri

-Teslim ve taşıma şekli

-Teslim, taşıma, sigorta, gümrükleme, vergi, harç vs. masraflarının kime ait olacağı

-Sözleşme bedeli

-Sözleşme bedelinin ödeneceği tarih

-Sözleşme bedelinin ödenme şekli

-Sözleşme gereğinin yerine getirilmemesi halinde yapılacaklar belirtilmelidir.

TEKLİF GÖNDERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Teklif, sanal ortamda (mail vs.) gönderilecekse elektronik imza ile imzalanmalıdır. Posta yoluyla gönderilecekse, şirket yetkili temsilcisi tarafından imzalanıp kaşelenmelidir. Teklifte geçerlilik süresi belirtilmelidir. Detaylı hususlar, sözleşmedeki konumunuza göre belirleneceğinden; detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçmenizi öneririz.

TEKLİF ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Teklifin geçerlilik süresi yoksa, teklif kabul edilmeyecekse teklifin kabul edilmediği derhal yazılı olarak bildirilmelidir. Teklifin geçerlilik süresi varsa, kabul veya red bu sürenin bitiminden önce yazılı olarak bildirilmelidir. Teklif kabul edilmişse mal/hizmetin özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır.

FATURA DÜZENLERKEN VE TESLİM EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
– Ürünü teslim ettikten sonra 7 gün içinde fatura düzenlenmelidir.

– Faturaya yapılan iş veya satılan malın cinsi ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

– Faturaya “7 gün içinde itiraz edilmezse faturanın kesinleşeceği” ibaresi yazılmalıdır.

– Fatura düzenlenince mutlaka ticari defterlere alacak kaydedilmelidir.

– Fatura karşı tarafa bizzat teslim edilmeli ve fatura üzerine teslim alındığı yazılıp imzalatılmalıdır.

– Fatura bizzat teslim edilmeyecekse iadeli taahhütlü mektup veya noterden ihtarname ile gönderilmelidir.

– Faturalar e-fatura olarak da gönderilebilir.

FATURA TESLİM ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Faturada yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya faturadaki malı/hizmeti hiç almamışsanız;

Faturayı teslim almayın.

Teslim aldıysanız mutlaka en geç 7 gün içerisinde, faturayı kabul etmediğinize ilişkin noterden ihtarname gönderin.

Faturayı defterlerinize kaydetmeyin.

FATURAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Bir faturayı tebliğ alan tacir, içeriğini kabul etmiyorsa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde faturaya noterden itiraz etmelidir. Faturayı alan taraf, faturanın içeriğine itiraz etmişse, fatura içeriğinin önceden yapılmış sözleşmeye uygun olduğunu faturayı düzenleyen tacir ispat etmelidir.

FATURA DELİL MİDİR?
Fatura tek başına alacağın varlığını gösteren bir belge değildir. Bu nedenle faturanın açık ya da kapalı olarak düzenlenmesi, faturanın ilgilisine tebliğ edilip edilmemesi, faturaya itiraz edilip edilmemesi, faturaların tarafların ticari defterlere kaydedilmiş olup olmaması önemli kriterlerdir. Bu kriterler büromuzda alanında uzman avukatlar tarafından incelenmelidir.

MAL TESLİM EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Mal teslim ederken mutlaka teslim belgesi düzenlenmelidir. Teslim tesellüm tutanağındaki teslim tarihi, sözleşmede belirtilen teslim tarih olmalıdır. Tutanakta mutlaka malların eksiksiz, sağlam ve sözleşmeye uygun teslim edildiği yazılmalıdır.

MAL TESLİM ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Mallar teslim alınırken, tamamı mutlaka gözden geçirilmeli, bir ayıp varsa derhal noterden ayıp ihbarı yapılmalıdır. Mallar teslim alındıktan sonra 8 gün içinde mallar ayrıntılı olarak incelenmeli. Bir kusur varsa bu 8 gün içinde noterden ayıp ihbarı yapılmalıdır.

Malların ayıbı gizli ise, kullanılırken öğrenilmiş ise; fark edildiği anda, hemen noterden ayıp ihbarı yapılmalıdır.

ÇEK KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?
-Çek bedelinin ödenmemesi halinde hapis/adli para cezası olduğundan, senetlere göre daha güçlüdür.

-Bir şirketten çek alıyorsanız, çekin “tacir çeki” olduğuna mutlaka dikkat edin.

-Çeki imzalayanın şirketin yetkili temsilcisi olup olmadığına emin olun.

-Boş çek/senet vermeyin.

-Hem çek hem de senetlerde ciro silsilesine çok dikkat edilmelidir.

-Çek karşılığı bulunmaması halinde süresinde karşılıksız işlemi yapılmalıdır.

SENET KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?
– Senet düzenlerken, sadece kaşenin üzerine imza atın. Çift imza atmayın. Kaşe dışında hiçbir yere imza atmayın.

– Senet teminat senedi ise, mutlaka neyin teminatı olduğunu ve teminat senedi olduğunu yazın. Senedin arka ve ön yüzüne mutlaka “iş bu senet teminat senedi olup; ciro edilemez” yazın.

– İmzalanmış boş senet vermeyin.

ÇEK/SENET NEDEN KARGO İLE GÖNDERİLMEMELİDİR?
Çek/senet bir ödeme aracıdır. Bu nedenle kargo ile para göndermediğimiz gibi çek/senet de gönderilmemelidir. Bu evrakların kargo şirketi aracılığıyla gönderilip kaybolması halinde, hak kayıpları yaşanabilmektedir.

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDİR?
Çek süresinde bankaya ibraz edilmiş; banka, hesapta yeterli karşılık bulunmadığı için çek bedeli ödeyememişse, karşılıksız çek söz konusu olmaktadır. Çeke karşılıksız kaşesi vurulması üzerine, çeki düzenleyenin cezalandırılması için derhal dava açılmalıdır.

TİCARİ İŞLETMEYİ DEVREDEN VE DEVRALAN BORÇLARDAN SORUMLU MUDUR?
Bir işletmeyi devralan, bunu ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, alacaklılara karşı borçlardan sorumlu olur. Devreden ise, iki yıl süreyle devralanla birlikte borçlu olarak sorumlu kalır.

MAL AYIPLI/HATALI ÇIKARSA NE YAPILMALIDIR?
Ayıp, satılanın mevcut vasıflarının, onun taşıması gereken vasıflardan farklı olmasını ifade eder. Ayıplı mal iddiasında olan tacir, satıcıya bu ayıbı süresinde derhal noterden ihbar etmelidir. İhbar metninin içeriği somut olaya göre değişmekte olup; hukuk büromuzda ihbar konusunda hukuki destek verilmektedir.

FAİZ İSTEME ŞARTLARI NELERDİR?
Kanun gereğince faiz talep edilebilmesi için alacaklının borçluya noter aracılığıyla ihtarname göndermesi gereklidir. Ancak ihtar gönderilmesini gerektirmeyen istisnai durumlar da vardır. Yapılacak işlemler somut olayın özelliğine göre değiştiğinden, tarafımızla iletişime geçmenizi öneririz.

TİCARİ DEFTERLER DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?
Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır.