VASİYETNAMENİN AÇILMASI ve İPTALİ

Kanuna göre mirasta hak sahibi olanların her birine vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa, mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başla¬yarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

TMK m. 557’de ölüme bağlı bir tasarrufun iptali sebepleri sayılmıştır. Kanuna göre iptal davası açma hakkı bakımından; bir yıl, on yıl ve yirmi yıllık süreler öngörülmüştür.

Vasiyetname açılmasıyla mirasçılar ve lehine tasarrufta bulunanlar haklarını öğreneceklerdir. Dolayısıyla bu durumda hakları ihlal edilenlerin dava açma koşulları gündeme gelmektedir. Hangi davaların açılacağı ve hangi hukuki yollara başvurulacağı somut olaya göre değişeceğinden haklarınızın korunması ve elde edilmesi amacıyla, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Senem YILMAZEL